SR HU
Sannitre Gold
Sannitre Gold

Gold je specijalni bakterijski koktel, koji sadrži spore bakterija i enzima potrebnih za razlaganje ugljeničnih veza. Spore bakterija (nasuprot bakterijama, koje se nalaze u đubrivu i koje se množe deljenjem) dobro podnose svetlost, toplotu i mraz!
Kako bakterije u sebi nose spore, kada se oni unište u slučaju nepogodnih vremenskih prilika, oko 50-200 spora u njihovim telima mogu da se izležu (kada uslovi postanu povoljni) i da postanu funkcionalne bakterije za svega nekoliko sata i da ubrzo nastave sa razlaganjem ostataka stabla.

Sannitre Gold je mikrobiološko sredstvo, koji ne oštećuje okolinu i koristi se za napredno upravljanje hranjivim materijama. Sastoji se od jedinstvenih spora bakterija i enzima, koji veoma efikasno razlažu izumrle delove stabala i ostataka žila, postepeno vraćajući i povećavajući tako sadržaj humusa u zemljištu, a samim tim i povećavajući hranljivu sposobnost zemljišta.

Sannitre Gold obezbeđuje zemljištu azot (N kao vezivna bakterija), gvožđe, fosfor (P kao oslobađajuća bakterija ), kalijum (dobija se razlaganjem biljnih otpadaka) i mikroelemente, koji su neophodni za srazmerno razvijanje biljaka. Sadrži biljne bakterije i vrši veoma efikasno razlaganje ostataka žila i stabala, čak i onih, koji sadrže visok nivo lignina. Korišćenjem ovog sredstva poboljšava se kvalitet zemljišta, kao i snabdevanje korena vodom i vazduhom čime biljke postaju izdržljivije tokom sušnih perioda, a razvijanje postaje srazmernije i jače.

Humus nastaje kao proizvod razlaganja organskih materija u zemljištu i predstavlja bitan izvor energije i hranljivih materija potrebnih za biljke.

U sastavu Sannitre Gold-a se nalaze enzimi i zemljišne bakterije, koji vrše razlaganje celuloze i hemiceluloze, kao i lignina, koji se nalazi u stablu biljke. Ovi enzimi i bakterije su toliko efikasni da mogu da razlože čak i očvrsle delove biljaka! Razlaganjem potpomažu stvaranje humusa obezbeđujući tako odličan izvor ugljenika i drugih energetskih materija za biljke i mikroorganizme zemljišta. Bitno je napomenuti da se tokom proseca razlaganja ne stvaraju pentozni efekti. Razlaganjem velikih količina ostataka stabala (kukuruza, suncokreta, žitarice, uljane repice, sirak) dolazi do ponovnog vraćanja njihovog sadržaja kalijuma u zemljište, a to u proseku predstavlja oko 50-60 kg čiste delotvorne materije. Azot je hranljiva materija neophodna za srazmeran rast biljaka, i najčešće se unosi u zemljište đubrenjem sa organskim ili veštačkim materijama. Azot, koji se nalazi u veštačkom đubrivu se proizvodi veštačkim putem, a zbog svojih karakterističnih fizičkih i hemijskih osobina se ne može iskoristiti u potpunosti.

Sannitre Gold se koristi u cilju smanjenja ovih gubitaka dodavanjem prirodne huminske kiseline, koji pomaže pri povećanju kapaciteta za čuvanje podzemne vode i hranljivih materija. Huminska kiselina održava mikro- i makro elemente u predelu korena u formi, koja je lako apsorbljiva. Vlažnost, koja je potrebna za rastvaranje hranljivih materija (bilo da se radi o veštačkom ili prirodnom đubrivu) je dostupna u većem procentu, čak i tokom jako suvih vremenskih perioda.

Zahvaljujući dejstvu rhizobiuma i bakterija, koji vrše nitrifikaciju, azot koji nastaje tokom procesa razlaganja biljnih otpadaka dospeva u zonu korena u apsorbljivoj formi. U Sannitre Gold-u se nalaze mikroorganizmi koji vrše fiksiranje azota iz vazduha (sadrži 78% azota) i tako postepeno obezbeđuju dovoljnu količinu supstanci, koji sadrže azot potrebnih za biljke.

Na osnovu gore navedenih procesa se slobodno može reći da se uz pomoć Sannitre Gold-a oko 50-60% veštačkog ili organskog đubriva može zameniti sa 50-60kg/ha čistim vezanim aktivnim supstancama, u zavisnosti od potreba useva.

Stabilnost fosfora je jako labilna u veštačkom đubrivu, što znači da se veoma brzo pretvara u nerastvorljiv kalcijum fosfat (u apsorbljivoj formi ostaje rastvorljiv u vodi oko 1,5-2 meseca, a posle se ne rastvara u vodi). Bakterije unete u zemlju putem Sannitre Gold-a, pored razlaganja hranljivih materija (ostataka stabla), koje su potrebne za njihovo razmnožavanje, sposobni su i da pretvore hemijska jedinjenja fosfora (koja su inače nedostupna za biljke) u oblik, u kome će ih oni lako moći apsorbovati, a takođe utiču i na smanjenje zagađenja okoline i gubitaka nastalih tokom vezivanja aktivnih supstanci.

Sannitre Gold sadrži jednu grupu bakterija za proizvodnju fitohormona (auxin, gibberelin itd.), koji je veoma važan za razvijanje biljaka. Ove bakterije imaju i takozvani siderofor efekat: obezbeđuju gvožđe biljkama čime povećavaju snabdevanje sa katjonima gvožđa. Ispoljavaju i brojna antibiotska dejstva za zaštitu bilja čime se sprečava razvoj i razmnožavanje biljnih štetočina, gljivica i virusa. Razlaganjem ostataka stabala dolazi do uništavanja prirodnog staništa ovih štetočina, što utiče povoljno na sprečavanje nastanka raznih oboljenja biljaka.

Preporučuje se upotreba Sannitre Gold-a zajedno sa preparatom HUMUS FW (prirodni tečni bioaktivni koncentrat humusa).

Sa dodatkom tečnog HUMUS FW (prirodni sadržaj huminske kiseline) dejstvo zemljišnih bakterija postaje mnogo efikasnije i u zemlju dospevaju hranjive materije u količini, koja odgovara količini, koja dospeva u zemljište prilikom jednog srednjeg đubrenja. (HUMUS FW može biti prirodna zamena veštačkom đubrivu). HUMUS FW predstavlja ekstrakt 2000 puta veće koncentracije huminske kiseline i predstavlja aktivnu supstancu zemljišta humusa. Sadrži one najstarije elemente, koji se ne sastoje samo od mikro i makro elemenata, već u sebi imaju i nosače informacija koje biljku podsećaju na njene osnovne funkcije. Ovim putem se vrši ne samo da prehranjivanje biljaka, nego i podsticanje na stvaranje hlorofila i na odbranu od oboljenja.

Kombinovanom upotrebom tečnog HUMUS FW i razlagača stabala se ubrzava humifikacija ostataka stabla. U ovakvom okruženju humusa svaka hranljiva materija ostaje neograničeno vreme u apsorbljivoj formi. Na osnovu navedenih se može reći: da se razlaganjem stabala i dodavanjem HUMUS FW veoma lako rešavaju problemi vezani za kompletnu dopunu zemljišta hranljivim materijama – nije potrebno vršiti osnovno đubrenje. Sa odgovarajućom opremom priprema zemljišta se može odraditi u jednom stupnju.


Korišćenje:

  • Sannitre Gold ne sadrži konzervanse, pa je optimalno vreme upotrebe samo 2 nedelje
  • Preporučena količina za korišćenje: 10 litara/ha
  • Preporučena količina vode za primenu pri đubrenju: 300 – 400 litara vode/ha
  • Uslovi primene: kada ne duva vetar, period bez jakih sunčanih intervala
  • Naprskani rastvor se mora obraditi u zemlju u roku od nekoliko sati.
Ovaj web sajt koristi kolačiće.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".